Conference Idea
Konferans Fikri

Son yıllarda dünyada insani yardıma duyulan ihtiyaç kayda değer bir artışa sahne olmuştur. Bu durum, yaşanan insani kriz ve buna eşlik eden ekonomik ve sosyal zorluklar çerçevesinde Suriye'nin kuzeyine sunulabilen insani yardımda ciddi bir azalmaya neden olmuştur. Öte yandan insani yardımlara bağımlı olmadan, sürdürülebilir bir ekonominin inşa edilmesi için Suriye’de kalkınma odaklı bir ekonomik ve sosyal güçlendirme çalışmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu bağlamda bölgede insani yardım çalışmaları yürüten bir grup kuruluş tarafından bölgede sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın ve halkın yaşam koşullarının iyileştirilmesinin yollarını tartışmayı amaçlayan bir konferans düzenlenmektedir..

Ekonomik ve sosyal güçlendirme sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple katılımcı kuruluşlar Suriye'de istikrarlı bir kalkınmanın gerçekleştirilebilmesi için gereken pratik güçlendirme adımlarını tartışacaktır. Konferans işbirliğine dayalı ortak bir vizyon oluşturma amacıyla katılımcılar arasında diyalog ve etkileşim imkanları sunacaktır..

..

Objectives
Konferansın Amaçları
Suriye'nin kuzeyi için yeni insani yardım modellerine ışık tutmak
Suriye'nin kuzeyinde halkın sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilme fırsatlarını araştırmak. Toplumun ve STK’ların güçlendirilmesini pekiştiren fikir ve projeler geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek
Suriye’deki ekonomik ve sosyal sorunları çözmeye yönelik uzun vadeli vizyon belgelerinin oluşturulması
THEMES
Konferansın Ana Temaları

Birinci Tema

İlham verici hikayeler: Savaşların ve krizlerin üstesinden gelen ülkelerden başarı hikayeleri.
Bu tema, Ruanda, Bangladeş, Endonezya ve Malezya gibi ülkelerde savaş sonrası onlarca yıllık yoksulluk ve diğer zorlukların üstesinden ekonomik ve toplumsal güçlenmeyle nasıl gelindiğine, bu ülkelerin ilham verici ekonomik başarı hikayelerine ışık tutacaktır. Alanda uzman konukların sunumlarıyla bu ülkelerin zengin deneyimleri ve yenilikçi stratejileri paylaşılacaktır. Böylece konferans katılımcıları bu tecrübelerden hareketle bir vizyon geliştirecek ve bu vizyonun Suriye bağlamında nasıl uygulanabileceğini tartışma imkanına sahip olacaktır.

İkinci Tema

Ekonomik kalkınmanın desteklenmesi: Uluslararası ve Arap kuruluşlarının çatışma bölgelerinde istikrar ve sürdürülebilirliğe yönelik vizyonları.
Bu tema, BM ve uluslararası kuruluşların çatışmalardan zarar gören bölgelerde kalkınmanın teşvik edilmesindeki rolüne ışık tutacaktır. Uluslararası kuruluşların, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin, toplumların ihtiyaçlarını karşılayan sürdürülebilir bir ekonominin inşasına katılmaya teşvik etmedeki katkıları tartışılacaktır. Sürdürülebilirlik ve istikrarın sağlanması için tüketim ekonomisine aşırı bağımlılıktan kaçınılması gerektiği vurgulanacaktır.

Üçüncü Tema

Kalkınma ve ortaklık: Sponsorların ekonomik güçlendirme ve sürdürülebilirliğe yönelik katkıları
Bu temada, konferansı himaye eden tarafların Suriye'nin kuzeybatısındaki kalkınma ve ekonomik güçlendirme projeleri ve gelecek vizyonları incelenecektir. Söz konusu taraflar istikrar ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini gerçekleştirme noktasında örnek bir işbirliği ve entegrasyon modeli sunmaktadır. Bu tema çerçevesinde bu kuruluşların sahaya dair tecrübeleri ve programlarını uygulama konusundaki deneyimleri paylaşılacaktır.

Dördüncü Tema

Suriye'nin kuzeyinde kalkınmanın desteklenmesinde uluslararası toplum ve komşu ülkelerin stratejik önemi
Bu temada Türkiye'nin ve uluslararası toplumun Suriye'nin kuzeyindeki kalkınma çalışmalarına katkısı üzerine tartışılacaktır. Yatırım, altyapı geliştirme, teknik ve maddi destek sunma gibi çeşitli boyutlarda kalkınmaya bölgesel ve uluslararası katkının imkanları ortaya konacaktır. Ayrıca tüm tarafların ekonomik ve sosyal istikrarın temellerinin atılmasına katkıda bulunduğu bir destek sistemine dahil olacağı ikili ve çok taraflı ortaklıkların önemi tartışılacaktır.

Beşinci Tema

Ekonomik krizin ve deprem etkilerinin aşılmasında yatırım fırsatları ve işbirliklerinin rolü
Bu temada ağırlıklı olarak 18-38 yaş arası gençlerden oluşan yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı Suriye’nin kuzeybatı bölgesinin dev büyüme potansiyelini odağına alacaktır. Genç nüfusun üretime katılması ve yoksulluktan, geçim sıkıntısından kurtulmasının imkanları tartışılacaktır. Yatırım ile insan kaynağı arasında bir işbirliği kurulmasına, özellikle tarım, sanayi ve hizmet alanlarında istihdam fırsatları yaratılmasına odaklanılacaktır.

Altıncı Tema

Kalkınma esasları: Eğitim ve sağlık sektörlerinde altyapı rehabilitasyonu ve yönetimin ekonomik kalkınmadaki rolü
Doğal afetler ve salgın hastalıklar etkili bir sağlık sistemine duyulan ihtiyacı göstermektedir. Ayrıca, ekonomik gelişmenin gereği olarak nitelikli eğitimden geçmiş nüfusa ihtiyaç duyulduğundan eğitim altyapılarının güçlendirilmesi de gerekmektedir. Bu temada ekonomik kalkınmanın temel sacayakları olan eğitim ve sağlık hizmetleri arasındaki ilişki ve bölgede bunlara duyulan ihtiyacın nasıl giderilebileceği ele alınacaktır.
tr_TRTurkish